Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości / Oddział Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Opolski Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 117514 Data publikacji: 16 marca 2023 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Zarządzanie wodą w mieście
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje kryteria i zasady przyznawania dotacji podmiotowych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, opracowuje projekty umów dotacyjnych w tym zakresie oraz rozlicza spółki wodne z wykorzystania tych dotacji, łącznie z ich kontrolą.
 • Prowadzi sprawy powierzone wojewodzie z zakresu weryfikacji szkód w uprawach i gospodarstwach rolnych spowodowanych skutkami wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 • Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące m.in.: ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony przyrody, czy gospodarki odpadami.
 • Opiniuje wnioski Marszałka Województwa Opolskiego, dotyczące przekazania z budżetu państwa środków na odszkodowania z tytułu szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych.
 • Obsługuje prace komisji i zespołów powołanych przez wojewodę oraz organizuje inne spotkania w zakresie tematów związanych ze środowiskiem i rolnictwem.

Warunki pracy:

 • Praca w siedzibie Urzędu.
 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca w terenie.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Zagrożenie korupcją.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie lub średnie o kierunku rolniczym (melioracje) lub technicznym.
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub co najmniej 6 miesięcy w obszarze zadań związanych z ochroną środowiska.
 • Znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy - prawo ochrony środowiska oraz przepisów powiązanych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o finansach publicznych, w tym planowania i realizacji budżetu organów administracji publicznej, finansowania zadań samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych i ich rozliczania.
 • Znajomość wytycznych Ministerstwa Rolnictwa w sprawie weryfikacji szkód powstałych na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność obsługi programów MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, w obszarze zagadnień związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracyjnych i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 26.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Opolski Urząd Wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Opolskiego zadań organu administracji rządowej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony