Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości, Oddział Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Opolski Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 127511 Data publikacji: 25 września 2023 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie kryteriów i zasad przyznawania dotacji celowych dla spółek wodnych na rozwój urządzeń wodnych, opracowywanie projektów umów dotacyjnych w tym zakresie oraz rozliczanie spółek wodnych z wykorzystania tych dotacji, łącznie z ich kontrolą;
 • Prowadzenie spraw z zakresu weryfikacji szkód w uprawach i gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;
 • Opiniowanie wniosków Marszałka Województwa Opolskiego, dotyczących przekazania z budżetu państwa środków na odszkodowania z tytułu szkód łowieckich;
 • Przygotowywanie stanowisk i opinii do projektów aktów prawnych, dotyczących: ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, czy rolnictwa;
 • Rozpatrywanie interwencji, skarg i wniosków, dotyczących: gospodarki wodnej, ochrony przyrody i środowiska, czy rolnictwa;
 • Współudział w opracowywaniu uzgodnienia przez Wojewodę projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w dorzeczu Odry;
 • Współudział w sporządzaniu uzgodnienia projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy;
 • Współudział w sporządzaniu opinii Wojewody dla Wód Polskich na etapie sporządzania projektu Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Warunki pracy:

 • Praca w siedzibie Urzędu i terenie;
 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy;
 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;
 • Zagrożenie korupcjąl;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biologia, leśnictwo, gospodarka wodna, geografia lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub co najmniej 6 miesięcy w pracy w obszarze zadań na stanowisku;
 • Doświadczenie w pracy w szeroko rozumianym obszarze związanym z rolnictwem lub ochroną przyrody/ środowiska lub gospodarką wodną;
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość zasad i procedur w zakresie: finansowania zadań samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych i ich rozliczania, weryfikacji szkód powstałych w rolnictwie w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, umiejętność obsługi komputera;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 09.10.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Opolski Urząd Wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Opolskiego zadań organu administracji rządowej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony