Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Główny specjalista w Biurze Polityk Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 77474 Data publikacji: 26 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Energia jądrowa
Ryzyko: Zagrożenia technologiczne, awarie przemysłowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Marketing, PR, komunikacja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Biurze Polityk Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej, w Zespole ds. Informacji i Komunikacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Zarządza projektami informacyjnymi i promocyjnymi, w tym koordynuje współpracę z mediami i innymi podmiotami administracji publicznej w zakresie informowania o bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej - organizuje i koordynuje prace nad projektem, przygotowuje materiały programowe i dokumenty do przeprowadzenia zamówienia publicznego (wnioski, umowy), współpracuje z partnerami zewnętrznymi.
 • Administruje stroną internetową Państwowej Agencji Atomistyki oraz kontami w serwisach społecznościowych - dba o ich prawidłowe funkcjonowanie, zarządza publikacjami i uprawnieniami dostępu, opracowuje plany działań i rozbudowy.
 • Koordynuje wypełnianie obowiązków Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wynikających z podlegania nadzorowi ministra właściwego do spraw klimatu, w szczególności sporządzania planu działalności oraz sprawozdań z działalności.
 • Redaguje informacje i komunikaty dla ludności, w tym na potrzeby strony internetowej Państwowej Agencji Atomistyki.
 • Współpracuje z partnerami zagranicznymi w zakresie komunikacji społecznej w obszarze prowadzonym przez dozory jądrowe.
 • Udostępnia informację publiczną, w tym koordynuje udostępnianie informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.
 • Przygotowuje oraz rozpowszechnia materiały promocyjne i publikacje edukacyjne.
 • Współpracuje z innymi organami administracji publicznej w zakresie informowania o działaniach urzędu, usługach dla obywateli realizowanych przez urząd oraz danych posiadanych przez urząd.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych
 • Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.

Wymagania

Niezbędne:
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze dziennikarstwa, komunikacji społecznej, współpracy z mediami, promocji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym,
 • znajomość mediów społecznościowych,
 • znajomość rynku mediów,
 • znajomość trendów w public relations i kreacji skuteczna komunikacja wizerunku urzędu,
 • znajomość przepisów o udostępnianiu informacji publicznej,
 • znajomość przepisów o zamówieniach publicznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość prawa prasowego,
 • znajomość Programu Polskiej Energetyki Jądrowej,
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
 • znajomość programów do samodzielnego tworzenia i edytowania materiałów graficznych i video,
 • znajomość programów do składania materiałów tekstowych,
 • znajomość obsługi systemów CMS opartych na WYSWIG.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 04.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@paa.gov.pl

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki / kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki / kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA: http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony