Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.06.2023 05 czerwca 2023

Główny specjalista w Wydziale Analiz i Zezwoleń, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 118021 Data publikacji: 22 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Energia: Energia jądrowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Analiz i Zezwoleń, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego.

Liczba stanowisk pracy: 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonuje oceny sprawdzające i symulacje związane z analizami bezpieczeństwa deterministycznymi małych reaktorów modułowych SMR dotyczących normalnej eksploatacji lub awarii projektowych lub rozszerzonych warunków projektowych lub awarii związanych ze zmianą reaktywności albo z analizami probabilistycznymi
 • sporządza notatki techniczne dotyczące szczególnie skomplikowanych spraw związanych z bezpieczeństwem jądrowym obiektów jądrowych
 • tworzy zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA lub innych dokumentów regulacyjnych PAA związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów jądrowych
 • ocenia technicznie dokumentację techniczną dla obiektów jądrowych, w tym raportów bezpieczeństwa oraz innych dokumentów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów jądrowych
 • analizuje rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w działalności polegającej na budowie, rozruchu lub eksploatacji obiektów jądrowych, w szczególności w ramach zadań dozorowych związanych z zaawansowanymi reaktorami jądrowymi, w tym małymi reaktorami modułowymi SMR
 • wdraża i stosuje oprogramowanie służące do prowadzenia deterministycznych analiz bezpieczeństwa lub probabilistycznych analiz bezpieczeństwa obiektów jądrowych oraz ocena nowego oprogramowania w tym zakresie
 • współpracuje międzynarodowo w zakresie oceny bezpieczeństwa jądrowego z innymi dozorami jądrowymi zajmującymi się licencjonowaniem zaawansowanych reaktorów jądrowych

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.

Realizacja zadań związana z:


  • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi 

  • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie fizyki, fizyki jądrowej, energetyki, energetyki jądrowej, mechaniki, lub innych specjalnościach technicznych przydatnych w dozorze jądrowym
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego związane z prowadzeniem analiz bezpieczeństwa lub oceną techniczną bezpieczeństwa jądrowego
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym
 • znajomość przepisów ustawy - Prawo atomowe
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem energetyki jądrowej, w tym umiejętność sprawnego posługiwania się wybranymi kodami obliczeniowymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 24.04.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa.

  • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy czynności,  zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje.

  • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów niezbędnych na kolejny etap naboru.

  • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

  • Kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

  • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.


 


 

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony