Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.02.2024 29 lutego 2024

Referendarz w Wydziale Analiz i Zezwoleń

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 118081 Data publikacji: 28 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Energia: Energia jądrowa
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ocenia technicznie dokumentację techniczną dla obiektów jądrowych, w tym dokumentację związaną z wydawaniem oraz zmianami zezwoleń oraz dokumentację składaną przez wnioskodawcę w ramach wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie modernizacji lub modyfikacji obiektów jądrowych, w szczególności reaktora badawczego MARIA i przechowalników wypalonego paliwa,
 • Zapoznaje się z projektem technicznym i dokumentacją eksploatacyjną reaktora badawczego MARIA i uczestniczy na podstawie powyższego w ocenie technicznej dokumentacji dotyczącej zmian zezwoleń, zgód na modyfikacje i modernizacje, zatwierdzania planów i raportów z oceny okresowej bezpieczeństwa oraz innych dokumentów związanych z eksploatacją obiektu jądrowego,
 • Sporządza notatki techniczne dotyczące spraw związanych z bezpieczeństwem jądrowym obiektów jądrowych o normalnym stanie skomplikowania,
 • Analizuje rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w działalności polegającej na budowie, rozruchu lub eksploatacji obiektów jądrowych,
 • Współpracuje w tworzeniu zaleceń organizacyjno-technicznych Prezesa PAA lub innych dokumentów regulacyjnych PAA związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów jądrowych.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne.
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada wejście z poziomu „0”,
 • W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Realizacja zadań związana z:

 • Krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie fizyki jądrowej, energetyki, energetyki jądrowej, mechaniki, inżynierii materiałowej, automatyki lub elektryki,
 • Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Znajomość przepisów ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego,
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 07.04.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami,
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa,
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy czynności,  zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje,
 • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów niezbędnych na kolejny etap naboru,
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
 • Kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy,
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony