Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2022 19 maja 2022

Specjalista w Departamencie Ochrony Radiologicznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 89917 Data publikacji: 27 grudnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Energia: Energia jądrowa
Ryzyko: Zagrożenia technologiczne, awarie przemysłowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Departament Ochrony Radiologicznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • analizuje i ocenia dokumentację składaną z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu sprawdzenia jej zgodności z przepisami i wymogami ochrony radiologicznej
 • przygotowuje projekty decyzji administracyjnych dotyczących działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu ich przedłożenia Prezesowi PAA
 • przygotowuje i przeprowadza kontrole w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu sprawdzenia zgodności wykonywania działalności z wymaganiami ochrony radiologicznej i z warunkami zezwolenia Prezesa PAA, w tym: przygotowuje upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, sporządza protokoły z przeprowadzonych kontroli, prowadzi dokumentację kontrolowanych jednostek organizacyjnych w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zaleceń pokontrolnych
 • uaktualnia dane w rejestrach: jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia, zgłoszenia lub powiadomienia, transportów, zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz w centralnym rejestrze dawek, w celu udokumentowania stanu faktycznego
 • analizuje i ocenia wnioski o paszport dozymetryczny oraz dokumentację przekazywaną do centralnego rejestru dawek, przygotowuje paszporty dozymetryczne, prowadzi korespondencję związaną z centralnym rejestrem dawek indywidualnych
 • udziela informacji klientom w celu pomocy w zagadnieniach technicznych i interpretacji przepisów
 • pogłębia wiedzę w zakresie zastosowań promieniowania jonizującego w ramach praktyki w jednostkach organizacyjnych, wykonujących działalność wymagającą zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
 • pogłębia wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania przepisów ustawy Prawo atomowe i rozporządzeń wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz obowiązujących w Departamencie Ochrony Radiologicznej procedur

00-203 Warszawa Ul. Bonifraterska 17

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy związanej z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów aktów prawnych: ustawa Prawo atomowe, Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw
 • Znajomość zasad ochrony radiologicznej
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność dobrego organizowania pracy własnej
 • Umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji
 • Wysoka kultura osobista
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność wymagającą zezwolenia Prezesa PAA
 • Ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
 • Ukończenie kursu na doradcę transportowego
 • Posiadanie szczególnych uprawnień nadawanych przez Prezesa PAA: inspektor ochrony radiologicznej IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1 lub IOR-3
 • Znajomość innego niż angielski języka obcego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Znajomość prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony radiologicznej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - kursu IOR
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - kurs na doradcę transportowego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień - posiadania uprawnień nadawanych przez Prezesa PAA: inspektor ochrony radiologicznej IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1 lub IOR-3
 • kopię dokumentu potwierdzającego znajomość innego niż angielski języka obcego na poziomie komunikatywnym
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów: 12.01.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa.

CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje.

Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów niezbędnych na kolejny etap naboru.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony