Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2022 02 października 2022

Specjalista w Wydziale Analiz i Zezwoleń

Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 106302 Data publikacji: 19 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Analiz i Zezwoleń, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wpiera prace Departamentu w przygotowywaniu opinii dotyczących dokumentacji specjalistycznej związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi (geologia, tektonika i sejsmika) krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych
 • wykonuje ekspertyzy dotyczące dokumentacji związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych
 • przygotowuje projekty zaleceń technicznych i organizacyjnych Prezesa PAA z zakresu lokalizacji obiektów jądrowych oraz lokalizacji, budowy, eksploatacji oraz zamknięcia składowisk odpadów promieniotwórczych
 • sporządza notatki techniczne dotyczące spraw związanych z bezpieczeństwem jądrowym obiektów jądrowych o normalnym stanie skomplikowania
 • wspiera prace departamentu w zakresie opracowywania wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej związanych z gospodarką odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym
 • współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami eksperckimi w zakresie oceny bezpieczeństwa lokalizacji obiektów jądrowych lub składowisk odpadów promieniotwórczych

00-203 Warszawa Ul. Bonifraterska 17

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu geologii w specjalnościach związanych z tektoniką i sejsmiką
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku, związane z wykształceniem
 • Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi w szczególności dotyczących lokalizacji obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych
 • Znajomość zagadnień związanych z jądrowym cyklem paliwowym
 • Znajomość zagadnień związanych z energetyką jądrową, w szczególności wymagań lokalizacyjnych obiektów jądrowych oraz zasad postępowania z odpadami promieniotwórczymi

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 05.10.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa.
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy czynności,  zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje.
 • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów niezbędnych na kolejny etap naboru.
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony