Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2021 05 grudnia 2021

Specjalista w Wydziale Kontroli i Nieproliferacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 85484 Data publikacji: 07 października 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Energia jądrowa

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Kontroli i Nieproliferacji, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • rozpocznie i ukończy praktyki na inspektora dozoru jądrowego II stopnia zakończone egzaminem
 • przygotowuje dokumenty do przeprowadzenia kontroli dozorowych oraz sporządza lub uczestniczy w sporządzaniu protokołu z kontroli w ramach praktyk na inspektora dozoru jądrowego II stopnia
 • przygotowuje i uczestniczy w kontrolach dozorowych prowadzonych w obiektach jądrowych, składowiskach odpadów promieniotwórczych oraz innych jednostkach organizacyjnych posiadających zezwolenie Prezesa PAA
 • uczestniczy w tworzeniu wewnętrznych dokumentów, instrukcji, procedur usprawniających prowadzenie nadzoru oraz kontroli obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych
 • uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu w zakresie obejmującym zadania departamentu projektów aktów normatywno-prawnych
 • uczestniczy w spotkaniach, konferencjach krajowych i zagranicznych związanych z tematyką w zakresie obejmującym zadania departamentu
 • analizuje i opiniuje dokumentację techniczną składaną przy wnioskach o wydanie zezwoleń lub zgód Prezesa PAA dotyczących krajowych obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych

00-203 Warszawa Ul. Bonifraterska 17

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • Szczególne uprawnienia: Prawo jazdy kategoria B oraz poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność logicznego wnioskowania i skutecznej komunikacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w pracy narażeniu na promieniowanie jonizujące
 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi dotyczących obiektów jądrowych oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących postępowania administracyjnego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy – kat B oraz poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szczególnych uprawnień: uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej

Termin składania dokumentów: 26.10.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony