Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Specjalista w Wydziale Monitoringu i Prognozowania, Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 130927 Data publikacji: 30 listopada 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Energia: Energia jądrowa

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje zadania związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju, w tym pozyskuje i analizuje dane monitoringowe z systemów wykonujących pomiary automatyczne i wyniki badań laboratoryjnych wielkości radiologicznych oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia tej oceny;
 • Przygotowuje oceny sytuacji radiacyjnej w warunkach normalnych i w przypadku zdarzenia radiacyjnego, na podstawie pozyskanych danych monitoringowych;
 • Przygotowuje prognozy rozwoju sytuacji radiacyjnej za pomocą systemów wspomagania decyzji oraz testuje i aktualizuje istniejące instrukcje do oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do oceny i prognozowania rozwoju sytuacji radiacyjnej oraz przygotowuje nowe instrukcje na podstawie dokumentacji producenta (również angielskojęzycznej);
 • Obsługuje, konfiguruje i instaluje komputerowe systemy informatyczne, bazodanowe oraz aplikacje służące do pozyskiwania i analizowania danych monitoringowych oraz wykonywania prognoz rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju, jak również zagrożenia ludności i środowiska, na wypadek zdarzenia radiacyjnego w obiektach jądrowych, a także podczas ćwiczeń;
 • Wspiera w opiniowaniu oraz uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych, a także wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie pomiarów środowiskowych promieniowania jonizującego;
 • Uczestniczy w opiniowaniu raportów z realizacji zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym programu PPEJ;
 • Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami krajowymi i zagranicznymi, w celu realizacji porozumień i zobowiązań PAA w zakresie pomiarów środowiskowych promieniowania jonizującego;
 • Realizuje dodatkowe zadania, polegające na proponowaniu i wdrażaniu rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy systemów informatycznych, bazodanowych oraz aplikacji służących do pozyskiwania i analizowania danych monitoringowych oraz wykonywania prognoz rozwoju sytuacji radiacyjnej.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Realizacja zadań związana z:

 • Nietypowymi godzinami pracy;
 • Krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunkach fizyka, chemia, matematyka, meteorologia, hydrologia, ochrona środowiska;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego;
 • Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Wiedza z zakresu ochrony radiologicznej;
 • Znajomość zagadnień związanych z mechaniką płynów;
 • Ogólna znajomość zagadnień związanych z pracą reaktorów jądrowych i procesów zachodzących w paliwie jądrowym;
 • Znajomość prawa międzynarodowego w dziedzinie ochrony radiologicznej;
 • Znajomość ustawy - Prawo atomowe oraz wydanych do niej aktów wykonawczych;
 • Umiejętność obsługi baz danych;
 • Dobra znajomość pakietów biurowych na platformy Windows;
 • Umiejętność pracy w powłoce systemu Linux (shell) oraz pisania skryptów;
 • Umiejętność dobrego organizowania pracy własnej;
 • Odporność na stres;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną radiologiczną;
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu energetyki jądrowej lub techniczne;
 • Ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2;
 • Znajomość języków programowania.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej;
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2.

Termin składania dokumentów: 14.12.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa;
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy czynności,  zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje;
 • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów niezbędnych na kolejny etap naboru;
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
 • Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy;
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony