Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 130625 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Energia jądrowa

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w wyjazdach na miejsce zdarzenia radiacyjnego celem wykonania pomiarów radiometrycznych oraz identyfikacji materiałów promieniotwórczych będących przedmiotem zdarzenia, a także wspiera służby prowadzące działania na miejscu zdarzenia radiacyjnego;
 • Uczestniczy w przygotowywaniu planów i procedur związanych z funkcjonowaniem ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA
 • Uczestniczy i przygotowuje ćwiczenia z zakresu postępowania na miejscu zdarzenia radiacyjnego, w tym prowadzi pomiary radiometryczne;
 • Uczestniczy w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji usług i dostawy sprzętu związanego z funkcjonowaniem ekipy dozymetrycznej Prezesa PAA;
 • Opiniuje oraz przygotowuje projekty aktów prawnych, a także wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, w tym w szczególności dotyczących realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej;
 • Opiniuje raporty z realizacji zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym w szczególności w zakresie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej;
 • Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami krajowymi i zagranicznymi, w celu realizacji porozumień i zobowiązań PAA w zakresie postępowania na miejscu zdarzenia radiacyjnego;
 • Udziela informacje podmiotom prywatnym i organom państwowym w zakresie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia radiacyjnego.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Realizacja zadań związana z:

 • Pracą w terenie;
 • Pracą w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
 • Nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury);
 • Krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi;
 • Zagrożeniem korupcją;
 • Częstą obsługą klientów zewnętrznych;
 • Częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku fizyka, chemia, ochrona środowiska, profilu technicznym, w obszarze zarządzania kryzysowego lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną radiologiczną lub bezpieczeństwem w zakresie usuwania skutków zdarzeń o charakterze CBRNe;
 • Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość ustawy - Prawo atomowe oraz wydanych do niej aktów wykonawczych;
 • Znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 • Wiedza z zakresu ochrony radiologicznej;
 • Umiejętność wykonywania pomiarów radiometrycznych oraz znajomość technik pomiarowych promieniowania jonizującego;
 • Umiejętność stosowania środków ochrony osobistej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej;
 • Szczególne uprawnienia: prawo jazdy kat. C;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy – kat B;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie szczególnych uprawnień - oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy – kat C;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Termin składania dokumentów: 22.12.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa;
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy czynności,  zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje;
 • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów niezbędnych na kolejny etap naboru;
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
 • Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy;
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony