Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Starszy inspektor w Wydziale Planowania Strategicznego i Spraw Międzynarodowych, Biuro Polityk Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Agencja Atomistyki Numer referencyjny: 130740 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Energia: Energia jądrowa

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w realizacji programów i projektów współpracy międzynarodowej z organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi, zagranicznymi urzędami dozoru jądrowego oraz z innymi podmiotami zagranicznymi, w tym w zakresie udziału Agencji w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej;
 • Uczestniczy w organizacji wyjazdów zagranicznych Prezesa i Wiceprezesa PAA oraz obsługuje pod względem finansowo-logistycznym wyjazdy zagraniczne pracowników PAA, w tym na potrzeby udziału Agencji w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej;
 • Planuje, monitoruje i ewaluuje realizację celów, raportuje i sprawozdaje działalności urzędu, w tym w zakresie udziału Agencji w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej;
 • Wspiera udział w obsłudze członkostwa w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz innych organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 • Wspiera realizację zadań Prezesa związanych ze współpracą z organami i instytucjami administracji publicznej, oraz innymi podmiotami krajowymi, w tym w zakresie udziału Agencji w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej;
 • Wspiera w koordynacji pracy Biura w zakresie organizacyjno-obsługowym.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych;
  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Realizacja zadań związana z:

 • Krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organizacji i obsłudze zadań w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 • Wiedza i kompetencje z zakresu administracji publicznej;
 • Umiejętności komunikacyjne;
 • Rzetelność i terminowość;
 • Umiejętność skutecznej komunikacji;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych, europeistyki, prawa i administracji;
 • Przeszkolenie w zakresie protokołu dyplomatycznego;
 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami;
 • Znajomość oficjalnego języka ONZ lub języka krajów Unii Europejskiej na poziomie średniozaawansowanym;
 • Znajomość Programu polskiej energetyki jądrowej;
 • Wiedza i kompetencje z zakresu współpracy międzynarodowej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - protokół dyplomatyczny;
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - zarządzanie projektami;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomość oficjalnego języka ONZ lub języka krajów Unii Europejskiej na poziomie średniozaawansowanym.

Termin składania dokumentów: 11.12.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/paa/kariera-w-paa;
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy czynności,  zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje;
 • Złożenie oświadczeń w formie elektronicznej obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów niezbędnych na kolejny etap naboru;
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
 • Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy;
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony