Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Asystent laboratoryjny ds. oceny laboratoryjnej materiału siewnego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 45896 Data publikacji: 09 kwietnia 2019 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: asystent laboratoryjny w Wojewódzkim Laboratorium.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych materiału siewnego zgodnie z metodyką ISTA,
 • Wprowadzanie wyników i innch informacji do systemu informatycznego,
 • Przygotowywanie prób testowych dla laboratoriów akredytowanych,
 • Prowadzenie szkoleń dla laboratorów akredytowanych,
 • Prowadzenie kontroli w laboratoriach akredytowanych.

Warunki pracy:
 • Praca polega na wykonywaniu analizy materiału siewnego w Pracowni oceny nasion,
 • W trakcie pracy wykorzystywany jest drobny sprzęt laboratoryjny, lupy, binokular oraz sprzęt typowo biurowy, np. komputer, telefon, fax, kopiarka,
 • Praca ma charakter siedzący, okresowo występuje wymuszona pozycja ciała- siedzienie z pochyloną głową. Wymaga dobrego wzroku, cierpliwości i sumienności,
 • Podczas wykonwywania analiz może nastepować kontakt z zaprawionym materiałem siewnym, mogącym u osób nadwrażliwych powodować reakcje alergiczne,
 • Występuja sporadyczne wyjazdy w teren w celach kontrolnych, wymagające umiejętności kierowania samochodem osobowym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, biologiczne lub pokrewne,
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, biologiczne lub pokrewne,
 • Specjalizacja z zakresu nasiennictwa,
 • znajomość metodyk badawczych, znajomość przepisów ISTA,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat.B.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego specjalizację wykształacenia
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów: 19.04.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę zamieścić dopisek "Oferta na stanowisko Asystent WLB. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W rekrutacji nie są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną, z wyjątkiem ofert nadesłanych za pomocą ePUAP. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data nadania przesyłki.
Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp. Dokumentów nie odsyłamy. Można je odebrać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w terminie do 3 miesięcy od zakończenia naboru. Po upływie tego terminu złożone dokumenty zostaną zniszczone.
Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.
UWAGA!
Aby złożone dokumenty mogły być rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru na aplikowane stanowisko (patrz: Dokumenty i oświadczenia dodatkowe oraz Dane osobowe-klauzula informacyjna).

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony