Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.02.2023 06 lutego 2023

Inspektor

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 114015 Data publikacji: 18 stycznia 2023 Lokalizacja: Lubliniec - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Oddział Lubliniec.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków w celu wyeliminowania nieprawidłowości, które mogą wystąpić w obrocie lub konfekcjonowaniu środków ochrony roślin.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje prawidłowość wykonywania zabiegów ochrony roślin w produkcji rolniczej i leśnictwie, w kolejnictwie, na torowiskach, w zieleni miejskiej w celu przestrzegania zapisów ustawy o środkach ochrony roślin i wyeliminowania nieprawidłowości związanych z stosowaniem środków ochrony roślin.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje przedsiębiorców wprowadzających i/lub konfekcjonujących nawozy, nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE” oraz środki wspomagające uprawę roślin celu wyeliminowania zagrożeń, które mogą zaistnieć w wyniku nieprawidłowości związanych z obrotem i/lub konfekcjonowaniem nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin.
 • Współuczestniczy w pobieraniu prób roślin i produktów roślinnych lub pod nadzorem Kierownika pobiera próby roślin i produktów roślinnych w celu przekazania ich do laboratoriów wykonujących badania na obecność pozostałości środków ochrony roślin.
 • Współuczestniczy w pobieraniu prób środków ochrony roślin lub pod nadzorem Kierownika pobiera próby środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie w celu wykonania badań ich jakości.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika egzekwuje przestrzeganie zakazu stosowania środków ochrony roślin na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szpitali, stref ochronnych na terenach uzdrowisk w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin w wydzielonych obszarach.
 • Zbiera w gospodarstwach rolnych dane dotyczące zużycia środków ochrony roślin i wpisuje zebrane dane do systemu komputerowego Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, w celu opracowania zbiorczej informacji przedkładanej ministrowi ds. rolnictwa o zużyciu środków ochrony.
 • Współuczestniczy w pobieraniu lub pod nadzorem Kierownika pobiera próbki nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin do badań laboratoryjnych w celu dokonania kontroli ich jakości.

 

40-172 Katowice ul. Grabowa 1A Lubliniec 42-700 Lubliniec, Pusta 4

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin.
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Współpraca.
 • Komunikacja
 • Umiejętność wykorzystanie wiedzy i doskonalenie.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Umiejętność IT
 • Organizacja pracy własnej
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Język angielski komunikatywny

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 03.02.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru przekazywana będzie przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydatki/kandydatów. Dodatkowe informacje, w tym wysokość proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu: 32 35 12 413. Proszę o zwrócenie uwagi na to, że wymagania niebędne i dodatkowe muszą być potwierdzone stosowną kopią dokumentu.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony