Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2024 14 czerwca 2024

Inspektor

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 134332 Data publikacji: 28 lutego 2024 Lokalizacja: Myślibórz - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Oddział w Myśliborzu.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sprawuje nadzór i kontrolę nad zdrowiem roślin.
 • Stosuje nadzór i kontrolę nad wprowadzaniem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
 • Prowadzi nadzór i kontrolę nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego.
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwa.
 • Sporządza informacje i sprawozdania w obszarze swojego działania.

Warunki pracy:

  • praca terenowo-biurowa

  • możliwy wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób ziemniaka

  • częsty kontakt z przedsiębiorcami i rolnikami

  • wykonywanie zadań na terenie działania oddziału

  • konieczność ciągłego samokształcenia i udziału w szkleniach, gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych

  • samodzielność w realizacji zadań


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 


Siedziba Oddziału urzędu znajduje się na podwyższonym parterze budynku. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.75-411 Koszalin ul. Partyzantów 7-9 Myślibórz ul. Spokojna 22 74-300 Myślibórz

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Znajomość ustaw: o ochronie roslin przed agrofagami, o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o nasiennictwie, o środkach ochrony roślin.
 • znajomość: kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy: prawo przedsiębiorców

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie lub kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawo jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 09.03.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony