Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Inspektor

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 137531 Data publikacji: 13 maja 2024 Lokalizacja: Głubczyce - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje, Badania naukowe

Opis stanowiska

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale Głubczyce.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontroluje wprowadzanie do obrotu nawozów, środków wspomagających uprawę roślin, produktów pofermentacyjnych, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZWE” oraz produktów nawozowych UE.
 • Kontroluje produkcję, składowanie, przemieszczanie, wprowadzanie do obrotu lub konfekcjonowanie środków ochrony roślin.
 • Kontroluje stosowanie środków ochrony roślin.
 • Pobiera do badań próbki: nawozów, środków wspomagających uprawę roślin, produktów pofermentacyjnych, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, produktów nawozowych UE, środków ochrony roślin, płodów rolnych.
 • Kontroluje podmioty/przedsiębiorców prowadzące badania potwierdzające sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
 • Kontroluje podmioty/przedsiębiorców prowadzące szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
 • Prowadzi monitoring zużycia środków ochrony roślin.
 • Kontroluje jednostki prowadzące badania skuteczności działania środków ochrony roślin.
 • Wprowadza dane i obsługuje Zintegrowany System Informatyczny w Ochronie Roślin i Nasiennictwie oraz system „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – EZD RP”.

Warunki pracy:

1.   warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
·         praca w siedzibie WIORiN Opole Oddział Głubczyce, a rejon działania to teren województwa opolskiego, w szczególności gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz, Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Polska Cerekiew,


·         wyjazdy na czynności kontrolne, niekorzystne warunki atmosferyczne, kontakt ze środkami ochrony roślin, nawozami, środkami wspomagającymi uprawę roślin, produktami pofermentacyjnymi i produktami nawozowymi,


·         występuje wysiłek fizyczny, w tym dźwiganie (przemieszczanie ciężarów zgodnie z normą - pobieranie, przenoszenie prób, przemieszczenie się po polach uprawnych),


·         stres związany z obsługą klienta zewnętrznego,


·         zagrożenie korupcją,


·         zagrożenie naciskami grup przestępczych,


·         praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej,


·         praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


·         praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


·         gotowość do krajowych i zagranicznych wyjazdów szkoleniowych,


·         praca na wysokości do 3 metrów,


·         prowadzenie samochodu służbowego kat. B.


2.   miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Biuro znajduje się w centrum miasta, z dogodnym dojazdem komunikacją publiczną. Budynek Inspektoratu Oddział Głubczyce obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane jest na pierwszym piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Przemieszczanie się w terenie osobowym samochodem służbowym.  45-835 Opole ul. Wrocławska 172 Głubczyce ul. Chrobrego 5a, rejon działania - woj. opolskie

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin, środków ochrony roślin i nawozów
 • Znajomość KPA
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Nieposzlakowana opinia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później; osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe preferowane o profilu rolniczym, ogrodniczym lub pokrewnym
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Samodzielność
 • Terminowość
 • Rzetelność

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B,
 • oświadczenia o spełnieniu pozostałych wymagań niezbędnych,
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenia o spełnieniu pozostałych wymagań dodatkowych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

Termin składania dokumentów: 21.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail lub nr telefonu.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony