Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Inspektor

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 137790 Data publikacji: 17 maja 2024 Lokalizacja: Białogard - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Oddział w Białogardzie.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • zapobiega zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.
 • prowadzi nadzór nad zdrowiem roślin.
 • prowadzi nadzór na wytwarzaniem, oceną i stosowaniem materiału siewnego.
 • sporządza informacje i sprawozdania z obszaru swojego działania.
 • wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Warunki pracy:

  • praca terenowo-biurowa;

  • możliwy wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób do analizy laboratoryjnej;

  • częśty kontakt z przedsiębiorcami i rolnikami;

  • wykonywanie zadań na terenie działania oddziału;

  • konieczność ciągłego samokształcenia i udziału w szkoleniach, gotowość do wyjazdów krajowych szkoleniowych;

  • samodzielność w realizacji zadań.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Siedziba oddziału znajduje się na drugim piętrze budynku urzędu miasta w Białogardzie. Możliwość dotarcia windą do podwyższonego parteru, następnie po schodach. Dostęp do pomieszczeń oddziału może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.


 


 75-411 Koszalin ul. Partyzantów 7-9 Białogard ul. 1 Maja 18,
78-200 Białogard

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Umiejętności, cechy osobowościowe: dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, odporność na stres.
 • Bardzo dobra obsługa komputera w tym programów MS Office i urządzeń biurowych.
 • Znajomość ustaw: o środkach ochrony roślin, o PIORIN, o o ochronie roślin przed agrofagami, o nasiennictwie, kodeks postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy: prawo przedsiębiorców

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 22.05.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony