Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2021 30 listopada 2021

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 85611 Data publikacji: 07 października 2021 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP
Ryzyko: Zarządzanie bezpieczeństwem, ryzyko zawodowe

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sprawowanie kontroli stanu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czuwanie nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie planów poprawy warunków pracy i kontrola ich realizacji,
 • prowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bhp dla pracowników nowozatrudnionych bądź przeniesionych na inne stanowisko oraz organizacja szkoleń okresowych w dziedzinie bhp, prowadzenie wykładów i dokumentacji,
 • popularyzacja różnych form zagadnień ochrony pracy,
 • opracowywanie instrukcji bhp dla poszczególnych stanowisk pracy, w tym opracowywanie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • uczestnictwo w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, do i z pracy, sporządzanie protokołów i sprawozdań z wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy oraz chorób zawodowych,
 • dokonywanie okresowych analiz dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przyczyn wypadków przy pracy, zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą pracownikom ekwiwalentu dotyczącego wydanej odzieży roboczej, ochronnej oraz umundurowania dla określonych stanowisk pracy,
 • prawidłowe zabezpieczenie obiektów i majątku Inspektoratu przed pożarem we współpracy z działem administracyjnym,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie bhp, p.poż i spraw obronnych,
 • współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • opracowywanie i sporządzanie dokumentacji dotyczących spraw obronnych i nadzorowanie ich realizacji,
 • współpraca z zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy.

Warunki pracy: Praca na tym stanowisku ma charakter głównie biurowy, wymagająca koncentracji. Przy wykonywaniu pracy wykorzystuje się sprzęt biurowy (komputer, skaner, kopiarka, telefon), praca przy monitorze ekranowym. Kilkanaście razy w roku występują wyjazdy w teren samochodem służbowym. Kontrola warunków pracy w terenie odbywa się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych.

Miejsce pracy znajduje się na czwartym pietrze bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy osobowej. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  Prowadzenie samochodu służbowego.

Dodatkowe benefity: dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka".

80-874 Gdańsk Ul. Na Stoku 48

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość zagadnień z zakresu spraw obronnych
 • Prawo jazdy Kat. B. (czynne)
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Outlook, internet) oraz pozostałych urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe albo podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenie okresowe dla służby bhp
 • Kurs dla inspektorów p.poż.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla służby bhp
 • Kopie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla inspektorów p.poż.

Termin składania dokumentów: 20.10.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35 wew.37.  Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki". W okresie 10 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniającące wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminnie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony