Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ds. fitosanitarnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: oferta pracy inspektor ds. fitosanitarnych w Oddziale Kłobuck Data publikacji: 05 kwietnia 2019 Lokalizacja: Kłobuck - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Oddział Kłobuck.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przy współudziale drugiego pracownika prowadzi obserwacje ważnych gospodarczo upraw w celu rejestracji pojawu i nasilenia występowania chorób i szkodników powodujących duże straty gospodarcze oraz sygnalizuje terminy ich zwalczania,
 • Współuczestniczy w lustracjach roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów kwarantannowych i regulowanych w celu ich wykrycia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tych organizmów,
 • Przy współudziale drugiego pracownika kontroluje dokumentację u podmiotów wpisanych do „rejestru przedsiębiorców” w celu potwierdzenia wykonania przez podmioty obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • Współuczestniczy w pobieraniu prób roślin, produktów roślinnych i gleby w celu ich przebadania na obecność organizmów kwarantannowych i szkodliwych,
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem kierownika prowadzi lustracje upraw i przechowywanych produktów roślinnych na obecność organizmów kwarantannowych i regulowanych w celu ich wykrycia i wydania na wniosek producentów paszportów roślin.traty gospodarcze oraz sygnalizuje terminy ich zwalczania,
 • Przy współudziale drugiego pracownika kontroluje podmioty, którym wydano decyzje w sprawie zwalczania organizmów kwarantannowych w celu potwierdzenia wykonania nakazów i zakazów określonych w orzeczeniu decyzji.

Warunki pracy:
 • Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren,
 • Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób,
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz),
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
 • Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks),
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • Siedziba Oddziału mieści się na parterze i pierwszym piętrze jednopiętrowego budynku.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne,
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin,
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • Znajomośc ustawy o nasiennictwie,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Rzetelność,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Współpraca,
 • Komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Język angielski poziom komunikatywny,
 • Umjętności IT,
 • Organizacja pracy własanej,
 • Samodzielność i inicjatywa,
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Pozytywne podejście do klienta.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 15.04.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zostanie przeprowadzony test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna. Proponowane wynagrodzenie to: płaca zasadnicza wg mnożnika 1,21 x kwota bazowa 1916,94 zł. brutto+dodatek za wysługę lat. Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w kopercie z dopiskiem "oferta pracy w służbie cywilnej na stanowisko inspektor ds. fitosanitarnych Oddział Kłobuck". Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Będziemy kontaktować się drogą telefoniczną lub e-mailową tylko z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszych etapów. Brak odpowiedzi do 18.04.2019r. będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony