Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor ds. nasiennych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: Inspektor, ogłoszenie nr. 40707 Data publikacji: 10 stycznia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Dział Nadzoru Nasiennego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Dokonywanie oceny polowej, pobieranie prób, kontrole przeprowadzane w terenie,
 • Sprawdzanie poprawności wpisanych danych do zintegrowanego sysemu informatycznego w zakresie powierzonych zadań,
 • Udział w postępowaniu administracyjnym.

Warunki pracy:
 • praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie,
 • Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych od wiosny do późnej jesieni ( w terenie - na polach, u rolników, przedsiębiorców, w magazynach itp.),
 • Występuje wysiłek fizyczny ( pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach itp.),
 • W siedzibie działu - praca administracyjno-biurowa,
 • Siedziba działu mieści się na drugim piętrze dwupiętrowego budynku,
 • Toalety dostępne na miejscu,
 • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy, telefony, fax,
 • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone,
 • Wyjazdy w teren - przy użyciu służbowych samochodów osobowych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność pozyskiwania informacji,
 • 0-0,50 roku pracy w obszarze rolniczym,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze,
 • Znajomość zagadnień z zakresu spraw nasiennych,
 • Znajomość postępowania administracyjnego,
 • Specjalizacja z zakresu nasiennictwa,
 • Prawo jazdy kat. B.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 20.01.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 260 zł.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów itp. - dokumentów nie odsyłamy. Dokumenty można odebrać w siedzibie WIORiN w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upłynie co najmniej 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy pozytywnie przejdą wstępną selekcję pod kątem wymogów formalnych przesłanych aplikacji (prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej).
Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony