Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Inspektor Oddział Gliwice

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 79448 Data publikacji: 09 czerwca 2021 Lokalizacja: Gliwice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Przemysł i inżynieria: Mikrobiologia, biotechnologia
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Oddział Gliwice.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przy współudziale drugiego pracownika przeprowadza kontrole poszukiwawcze agrofagów kwarantannowych, regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN), agrofagów dla których określono środki unijne w odrębnych aktach prawnych w celu wykrycia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tych organizmów.
 • Przy współudziale drugiego pracownika kontroluje podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych w celu potwierdzenia wykonania przez nich obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Przy współudziale drugiego pracownika pobiera próby roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu ich przebadania na obecność organizmów kwarantannowych, RAN i innych agrofagów.
 • Przy współudziale drugiego pracownika kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu rośliny, produkty roślinne podlegające regulacjom prawnym w celu sprawdzenia prawidłowego ich oznakowania lub zaopatrzenia w paszporty roślin.
 • Przy współudziale drugiego pracownika przeprowadza śledztwa i postępowania wyjaśniające w celu wykrycia organizmów kwarantannowych.
 • Przy współudziale drugiego pracownika kontroluje podmioty, którym wydano decyzje w sprawie zwalczania organizmów kwarantannowych w celu potwierdzenia wykonania nakazów i zakazów określonych w orzeczeniu decyzji.
 • Przy współudziale drugiego pracownika wykonuje badania laboratoryjne dla potrzeb Oddziału w celu stwierdzenia występowania organizmów szkodliwych.
 • Przy współudziale drugiego pracownika planuje pracę w zakresie wykonywanych zadań i przedstawia sprawozdania z planu pracy w celu właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań, a także sporządza informację i sprawozdania z zakresu prowadzonych spraw w celu ich przedłożenia do wykorzystania przy konstruowaniu sprawozdań z działalności WIORiN

Warunki pracy: Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Obsługa klientów zewnętrznych. Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks). Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Siedziba Oddziału mieści się na wysokim parterze budynku ze schodami.

40-172 Katowice ul. Grabowa 1A 
44-100 Gliwice ul. Ku Dołom 6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne.
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami.
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Współpraca.
 • Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Język angielski poziom komunikatywny.
 • Umjętności IT.
 • Organizacja pracy własanej.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Pozytywne podejście do klienta.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 25.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydatki/kandydatów. Brak odpowiedzi do 30.06.2021r. będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony