Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 122057 Data publikacji: 07 czerwca 2023 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy w nadzorze nad kontrolami dotyczącymi występowania agrofagów kwarantannowych i innych agrofagów podlegających przepisom na roślinach, produktach roślinnych i przedmiotach oraz pod nadzorem ewidencjonuje ogniska tych agrofagów celem monitorowania rozprzestrzeniania się ich na terenie województwa śląskiego;
 • Zbiera dane dotyczące występowania agrofagów podlegających przepisom w ramach wieloletnich programów kontroli celem przekazania ich do Komisji Europejskiej oraz w ramach prowadzonych monitoringów;
 • Pod nadzorem kierownika prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące agrofagów podlegających przepisom w celu zapobieżenia ich rozprzestrzenianiu się na terenie województwa śląskiego;
 • Pod nadzorem kierownika prowadzi nadzór nad kontrolami obrotu roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami wewnątrz kraju i UE celem spełnienia wymagań określonych w przepisach;
 • Pod nadzorem kierownika koordynuje pracę oddziałów w zakresie prowadzonych zadań w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji;
 • Pod nadzorem kierownika prowadzi postępowania administracyjne w zakresie realizowanych zadań w celu rozstrzygnięcia sprawy;
 • Uczestniczy w kontrolach wewnętrznych w Oddziałach w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań przez oddziały;
 • Pod nadzorem kierownika sporządza sprawozdania i informacje z zakresu prowadzonych zadań w celu ich wykorzystania przy sporządzaniu sprawozdań z działalności WIORiN.

Warunki pracy:

 • Praca biurowa w siedzibie Wojewódziego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego;
 • W sporadycznych sytuacjach praca w terenie;
 • Obsługa klienta zewnętrznego;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka);
 • Pomieszczenia Działu mieszczą się na drugim piętrze budynku - brak windy;
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne;
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami;
 • Umiejętność wykorzystanie wiedzy i doskonalenie;
 • Rzetelność;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Współpraca;
 • Komunikacja;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne;
 • Umiejętność IT;
 • Organizacja pracy własnej;
 • Samodzielność i inicjatywa;
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;
 • Pozytywne podejście do klienta;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Język angielski komunikatywny.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 23.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru przekazywana będzie przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydatki/kandydatów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 35 12 413.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony