Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121320 Data publikacji: 24 maja 2023 Lokalizacja: Koszalin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Pomiary, badania, monitoring
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizuje i nadzoruje ocenę polową plantacji nasiennych roślin rolniczych, warzywnych oraz szkółkarskich, ocenę cech zewnętrznych oraz rozpatrywanie odwołań w tym zakresie;
 • Organizuje i nadzoruje prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, stosowania i obrotu materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie oraz konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym;
 • Prowadzi ewidencję przedsiębiorców, rolników i dostawców prowadzących wytwarzanie i obrót materiałem siewnym;
 • Pobiera opłaty dla Skarbu Państwa za dokonaną ocenę materiału i pobieranie prób;
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o dokonanie oceny polowej i zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym;
 • Organizuje i nadzoruje pobieranie prób w ramach: monitoringu GMO, oceny tożsamości i czystości odmianowej, kontroli materiału siewnego znajdującego się w obrocie i odwołań;
 • Prowadzi nadzór nad podmiotami wykonującymi zadania przekazane na zasadzie akredytacji albo upoważnienia;
 • Prowadzi dystrybucję urzędowych etykiet dla wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z wykorzystaniem narzędzi biurowych tj. kserokopiarka, niszczarka;
 • Gotowość do sporadycznych wyjazdów samochodem służbowym do pracy w terenie obejmującej obszar województwa zachodniopomorskiego;
 • Gotowość do pogłębiania swojej wiedzy poprzez samokształcenie oraz udział w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych;
 • Samodzielność w realizacji zadań.Praca na wysokości do 3 metrów.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Siedziba Inspektoratu znajduje się na podwyższonym parterze budynku;
 • Do siedziby prowadzą dwa wejścia - wejsćie główne od ulicy Partyzantów po 6 schodach oraz wejście tylne od strony parkingu. Wejście tylne jest częsciowo przystosowane dla osób poruszających się na wózkach (opuszczana pochylnia);
 • Miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością;
 • Brak przystosownej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze;
 • Znajomość ustaw: o nasiennictwie, o PIORIN, kodeks postępowania administracyjnego;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów MS Office;
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B;
 • Znajomosć j. angielskiego w stopniu podstawowym;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 04.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony