Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 77824 Data publikacji: 06 maja 2021 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi rejestr i akta rejestrowe przedsiębiorców oraz podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
 • Uczestniczy w nadzorze prac komórek organizacyjnych WIORiN w Białymstoku dotyczących kontroli w zakresie prawidłowości produkcji, konfekcjonowania, wprowadzania do obrotu, składowania, przemieszczania, reklamy, składu oraz właściwości fizycznych i chemicznych środków ochrony roślin,
 • Uczestniczy w nadzorze prac komórek organizacyjnych WIORiN w Białymstoku związanych z kontrolami w zakresie prawidłowości stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, w tym pobieranie próbek płodów rolnych do analizy na pozostałosci środków ochrony roślin. Uczestniczy w nadzorze prowadzonym przez kierownika związanym z kontrolami w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin,
 • Uczestniczy w nadzorze prowadzonym przez kierownika związanych z kontrolami w zakresie prawidłowości prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin,
 • Uczestniczy w nadzorze prowadzonym przez kierownika związanym z kontrolami w zakresie prawidłowości prowadzenia szkoleń z zakresu środków ochrony roślin. Przygotowuje projekty zawiadomień o powołaniu komisji egzaminacyjnych,
 • Uczestniczy w opracowywaniu planów i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań Działu,
 • Przygotowuje projekty zaświadczeń o dokonanym wpisie w rejestrach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat.

Warunki pracy:
Praca biurowa, mozliwa praca w terenie, wysiłek fizyczny.
Praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych ( komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka).
Stres związany z obsługą klienta. 

Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe - sanitarno - higieniczne nie sa dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zwycięstwa 26B, 15-703 Białystok

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Komunikatywność,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Co najmniej 6 miesięcy w obszarze środków ochrony roślin i nawozów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze, ochrona środowiska, leśnictwo,
 • Co najmniej rok w obszarze środków ochrony roślin, techniki i nawozów.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 16.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 856521154

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony