Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.06.2023 05 czerwca 2023

Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 117812 Data publikacji: 28 marca 2023 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", środki wspomagające uprawę roślin oraz produkty nawozowe UE;
 • Koordynuje i nadzoruje pobieranie prób nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE do badań laboratoryjnych;;
 • Wydaje decyzje administracyjne w sprawie wycofania z obrotu, opłat sankcyjnych dla nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE;
 • Nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących znakowania i pakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE;
 • Nadzoruje wprowadzanie do obrotu środki ochrony roślin;
 • Nadzoruje stosowanie środków ochrony roślin;
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Warunki pracy:

 • Praca o charakterze biurowo-terenowym;
 • Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego;
 • Biuro działu znajduje się na czwartym piętrze budynku bez podjazdów dla wózków inwalidzkich;
 • W budynku brak windy osobowej;
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Praca w terenie wiąże się z prowadzeniem kontroli nawozów i środków ochrony roślin;
 • Praca wymaga dużej sprawności fizycznej podczas pobierania prób nawozów i środków ochrony roślin;
 • Częste kontakty z klientami;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Zagrożenie stresem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

Termin składania dokumentów: 29.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35 wew.37;
 • Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki";
 • Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu;
 • Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane;
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony