Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121953 Data publikacji: 05 czerwca 2023 Lokalizacja: Rzeszów - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", produktów nawozowych UE oraz środków wspomagających uprawę roślin;
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w zakresie nawozów, produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin;
 • Współuczestniczy w kontrolach wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin;
 • Przygotowuje projekty pism z zakresu wykonywanych zadań;
 • Współuczestniczy w przygotowaniu wytycznych i instrukcji dla Oddziałów, mających na celu prawidłowe realizowanie zadań w ramach nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", produktów nawozowych UE oraz środków wspomagających uprawę roślin;
 • Opracowuje roczne sprawozdanie z zakresu nadzoru nad nawozami, nawozami oznaczonymi znakiem "NAWÓZ WE" produktami nawozowymi UE oraz środkami wspomagającymi uprawę roślin;
 • Kieruje samochodem służbowym ( możliwe wspólne wyjazdy ze współpracownikami) w celu realizacji zadań służbowych w terenie).

Warunki pracy:

 • Praca biurowo-terenowa;
 • Wyjazdy w teren, prowadzenie samochodu służbowego kat. B - możliwy przewóz współpracowników;
 • Możliwy sporadyczny kontakt z pyłem pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;
 • Kontakt ze środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi;
 • Możliwy kontakt z mikroorganizmami chorobotwórczymi;
 • Praca na wysokości do 3 metrów (przy pobieraniu prób);
 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych - m.in. drukarka, kserokopiarka, niszczarka;
 • Pomieszczenia biurowe Działu znajdują się na I pietrze, brak windy;
 • Pomieszczenia sanitarno - higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Parking dostępny dla pracowników;
 • Obsługa klientów zewnętrznych;
 • Zagrożenie korupcją.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B - własnoręcznie podpisane i opatrzone datą;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B - własnoręcznie podpisane i opatrzone datą;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko pracy objęte naborem - własnoręcznie podpisane i opatrzone datą;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 20.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • W liście motywacyjnym proszę wskazać nazwę stanowiska, na które jest ogłoszenie o naborze oraz numer ogłoszenia;
 • List motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane z datą;
 • Wzory oświadczeń pod ogłoszeniem o naborze na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie;
 • Tylko osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie i droga elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego;
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony