Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2021 19 maja 2021

Inspektor w Oddziale Bielsko-Biała

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 76898 Data publikacji: 13 kwietnia 2021 Lokalizacja: Bielsko-Biała - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo, Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale Bielsko-Biała.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współuczestniczy w lustracjach upraw i przechowywanych produktów roślinnych na obecność organizmów kwarantannowych i regulowanych w celu ich wykrycia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tych organizmów.
 • Przy współudziale drugiego pracownika kontroluje dokumentację u podmiotów wpisanych do „rejestru podmiotów profesjonalnych” w celu potwierdzenia wykonania przez podmioty obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym oraz wytwarzanie materiału siewnego w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • Przy współudziale drugiego pracownika kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu rośliny i produkty roślinne podlegające regulacjom prawnym w celu sprawdzenia prawidłowego ich oznakowania lub zaopatrzenia w paszporty roślin.
 • Przy współudziale drugiego pracownika kontroluje dokumentację u podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin w celu potwierdzenia wykonania przez podmioty obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Przy współudziale drugiego pracownika pobiera próby materiału siewnego przygotowanego do obrotu i będącego w obrocie.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje uprawy na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu stworzenia bazy danych z działalności Inspekcji.

Warunki pracy:

Praca biurowa w Oddziale Bielsko-Biała połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka). Obsługa klienta zewnętrznego.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Miejsce pracy mieści się na 4 piętrze budynku Oddziału z windą do 3 piętra.

ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Ogólna znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Ogólna znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • Ogólna znajomość ustawy o nasiennictwie
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Ogólna znajomość ustawy-KPA
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umjętności IT
 • Organizacja pracy własanej
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Język angielski poziom komunikatywny

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 27.04.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń.
Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów.
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydatki/kandydatów. Brak odpowiedzi do 05.05.2021r. będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty.
Dodatkowe informacje, w tym wysokość proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu: 32 35 12 413.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony