Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Inspektor w Oddziale Katowice

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 77196 Data publikacji: 20 kwietnia 2021 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Oddział Katowice.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem kierownika kontroluje przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w celu wyeliminowania zagrożeń, które mogą zaistnieć w wyniku nieprawidłowości związanych z obrotem środkami ochrony roślin.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem kierownika kontroluje podmioty wykonujące zabiegi środkami ochrony roślin w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania środków ochrony roślin.
 • Współuczestniczy w nadzorze nad stanem technicznym sprzętu do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania środków.
 • Zbiera w gospodarstwach rolnych dane dotyczące zużycia środków ochrony roślin i wpisuje zebrane dane do systemu komputerowego Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, w celu opracowania zbiorczej informacji przedkładanej ministrowi ds. rolnictwa o zużyciu środków ochrony.
 • Współuczestniczy w pobieraniu prób płodów rolnych lub pod nadzorem kierownika pobiera próby płodów rolnych w gospodarstwach produkcyjnych w celu przekazania ich do laboratoriów wykonujących badania na obecność pozostałości środków ochrony roślin.
 • Współuczestniczy w pobieraniu prób środków ochrony roślin lub pod nadzorem kierownika pobiera próby środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie w celu wykonania badań ich jakości w upoważnionych jednostkach i wprowadza dane do systemu Instytutu Ochrony Roślin – PIB.
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu stworzenia bazy danych z działalności Inspekcji. Wprowadzane dane są na bieżąco kontrolowane przez Kierownika.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje przedsiębiorców wprowadzających i/lub konfekcjonujących nawozy, nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE” oraz środki wspomagające uprawę roślin celu wyeliminowania zagrożeń, które mogą zaistnieć w wyniku nieprawidłowości związanych z obrotem i/lub konfekcjonowaniem nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika planuje pracę w zakresie wykonywanych zadań i przedstawia sprawozdania z planu pracy w celu właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań a także sporządza informację i sprawozdania z zakresu prowadzonych spraw w celu ich przedłożenia do wykorzystania przy konstruowaniu sprawozdań z działalności WIORiN.

Warunki pracy:
Praca biurowa w Oddziale Katowice połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał). Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka). Obsługa klienta zewnętrznego.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Miejsce pracy mieści się na 2 piętrze budynku Oddziału. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi o odpowiedniej szerokości brak windy.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Ogólna znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Ogólna znajomość ustawy o środkach ochrony roślin.
 • Ogólna znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu.
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Ogólna znajomość ustawy-KPA.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Komunikacja.
 • Współpraca.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umjętności IT.
 • Organizacja pracy własanej.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Pozytywne podejście do klienta.
 • Język angielski poziom komunikatywny.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 04.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń.
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydatki/kandydatów. Brak odpowiedzi do 11.05.2021r. będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty.
Dodatkowe informacje, w tym wysokość proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu: 32 35 12 413.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony