Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Inspektor w Oddziale powiatu ełckiego w Ełku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 130878 Data publikacji: 04 grudnia 2023 Lokalizacja: Ełk - Warmińsko-mazurskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe związane z weryfikacją zgodności z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, w tym kontrole roślin, produktów roślinnych, podłoży i gleby oraz środków transportu na obecność agrofagów roślin;
 • Nadzoruje działalność podmiotów wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, rejestru eksporterów, w tym upoważnionych do wydawania paszportów roślin;
 • Kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", środki wspomagające uprawę roslin, produkty nawozowe UE, oraz wprowadzające do obrotu i stosujące środki ochrony roślin;
 • Prowadzi kontrole stosowania środków ochrony roślin.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Oddziału z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren, kontrole wykonywane w sklepach, magazynach, hurtowniach, u producentów, kontakt z klientem zewnętrznym, prowadzenie pojazdu służbowego;
 • Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze budynku, istnieją bariery architektoniczne - niedostosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Znajomość przepisów o ochronie roślin przed agrofagami, o nawozach, środkach wspomagających uprawę roślin, oraz środkach ochrony roślin, o PIORiN;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31w lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopia prawa jazdy;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 14.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony