Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Inspektor w Oddziale w Goleniowie

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 130246 Data publikacji: 17 listopada 2023 Lokalizacja: Goleniów - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawuje nadzór i kontrolę nad zdrowiem roślin;
 • Stosuje nadzór i kontrolę nad wprowadzaniem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
 • Prowadzi nadzór i kontrolę nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego;
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwa;
 • Sporządza informacje i sprawozdania w obszarze swojego działania.

Warunki pracy:

 • Praca terenowo-biurowa;
 • Możliwy wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób ziemniaka;
 • Częsty kontakt z przedsiębiorcami i rolnikami;
 • Wykonywanie zadań na terenie działania oddziału;
 • Konieczność ciągłego samokształcenia i udziału w szkleniach, gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych;
 • Samodzielność w realizacji zadań.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Siedziba Oddziału urzędu znajduje się na podwyższonym parterze budynku;
 • Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Znajomość ustaw: o ochronie roslin przed agrofagami, o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o nasiennictwie, o środkach ochrony roślin;
 • Znajomość: kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • Znajomość przepisów ustawy: prawo przedsiębiorców.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie lub kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawo jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 27.11.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony