Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Inspektor w Oddziale w Krotoszynie

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 117585 Data publikacji: 16 marca 2023 Lokalizacja: Krotoszyn - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobiera próby roślin, produktów, podłoży i gleby do badań,
 • Kontroluje obrót, magazynowanie i stosowanie środków ochrony roślin,
 • Kontroluje podmioty prowadzące konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,
 • Przyjmuje wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin,
 • Kontroluje wprowadzanie do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin i udostępnieniem produktów nawozowych UE,
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Warunki pracy:

 • Praca biurowo-administracyjna (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),
 • Praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań,
 • Kontakt z trudnym klientem urzędu podczas pobierania prób, podczas prowadzenia kontroli - przedsiębiorcami, rolnikami,
 • Bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów, toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 31.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony