Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor w Oddziale w Lubinie

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 55045 Data publikacji: 01 października 2019 Lokalizacja: Lubin - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Lubinie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie urzędowych kontroli u zarejestrowanych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych;
 • Prowadzenie obserwacji oraz rejestracji organizmów niekwarantannowych podlegających rejestracji szczegółowej w uprawach ważnych gospodarczo;
 • Prowadzenie kontroli roślin i produktów roślinnych znajdujących się w obrocie, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych;
 • Pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do analiz laboratoryjnych, w celu potwierdzenia lub wykluczenia w nich obecności organizmów szkodliwych;
 • Przyjmowanie i obsługa wniosków w sprawie wpisu do rejestru/ewidencji przedsiębiorców, dostawców i rolników oraz ich wykreśleń;
 • Sporządzanie planów pracy, sprawozdań i informacji;
 • Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz przygotowywanie korespondencji do wysłania;
 • Obsługa zintegrowanego systemu informatycznego - ZSIORIN oraz Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją - EZD.

Warunki pracy:
Praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, kontakt ze środkami ochrony roślin oraz wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób, praca z monitorem ekranowym, poruszanie się samochodem służbowym kat. B.
Praca na I piętrze budynku, wejście do budynku po schodach, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, brak windy.

ul. Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław Lubin ul. Słowiańska 8
59-300 Lubin

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin oraz ustawy o nasiennictwie wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • niekonfliktowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w rolnictwie lub administracji
 • Odporność na stres
 • dobra znajomość języka angielskiego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 14.10.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony