Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Inspektor w Oddziale w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 79444 Data publikacji: 09 czerwca 2021 Lokalizacja: Lwówek Śląski - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe
Przemysł i inżynieria: Mikrobiologia, biotechnologia

Opis stanowiska

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Lwówku Śląskim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi kontrole w zakresie występowania agrofagów kwarantannowych dla UE, agrofagów tymczasowo kwalifikujących się jako agrofagi kwarantannowe dla UE, agrofagów niekwarantannowych dotychczas niewystępujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla UE i innych agrofagów,
 • Prowadzi kontrole urzędowe w celu weryfikacji zgodności z przepisami w obszarze środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin,
 • Prowadzi kontrole podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin i znakowania drewnianego materiału opakowaniowego,
 • Pobiera próbki roślin, produktów roślinnych, przedmiotów i agrofagów do badań laboratoryjnych;
 • Prowadzi fitosanitarną ocenę makroskopową próbki,
 • Prowadzi urzędowe kontrole w celu ustanowienia obszarów i miejsc produkcji wolnych od określonego agrofaga;
 • Wydaje fitosanitarne świadectwa eksportowe i reeksportowe, świadectwa przedeksportowe, paszporty roślin i zaświadczenia fitosanitarne,
 • Wystawia obciążenia finansowe z zakresu przeprowadzonych kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych;

Warunki pracy: Praca terenowo-biurowa. Częste kontakty zewnętrzne. Kontakt z czynnikami alergizującymi. Możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin. Wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób. Praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin. Poruszanie się samochodem służbowym kat. B.

50-044 Wrocław Ul. Piłsudskiego 15-17
59-600 Lwówek Śląski Ul. Zwycięzców 24

Wymagania

Niezbędne:
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin przed agrofagami oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Komunikatywność,
 • Niekonfliktowość,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w rolnictwie lub w administracji,
 • Odporność na stres.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie - dostepny na stronie Urzędu w zakładce Formularze: http://piorin.gov.pl/ds-formularze/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 21.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony