Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Inspektor w Oddziale w Przeworsku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 77740 Data publikacji: 06 maja 2021 Lokalizacja: Przeworsk - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO, Ogrodnictwo, sadownictwo
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Przeworsku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w kontrolach fitosanitarnych w tym pobiera próby roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, podłoży, gleby i środków transportu w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych,
 • Uczestniczy w kontrolach materiału siewnego z urzędu lub na uzasadniony wniosek w celu sprawdzenia jego jakości oraz spełnienia innych wymagań dotyczących: wytwarzania, oceny polowej, oceny cech zewnętrznych, przechowywania i obrotu materiałem siewnym ( w tym modyfikowanym genetycznie),
 • Uczestniczy w kontrolach podmiotów prowadzących konfekcjnowanie lub wprowadzających do obrotu środki ochrony roślin w tym zaprawiony materiał siewny oraz pobiera próby środków roślin w celu wyeliminowania środków nie spełniających wymagań jakościowych lub sfałszowanych, ustalenia stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności,
 • Prowadzi rejestrację przedsiębiorców oraz prowadzi urzędowe kontrole u podmiotów wpisanych do rejestru w zakresie zrdrowotności roślin, produktów roślinnych, przedmiotów w celu spełnienia wymogów,
 • Kontroluje wprowadzanie do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin,
 • Przygotowuje materiały oraz niezbędne dane w celu wydania przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa decyzji administracyjnej dotyczącej zakazu wprowadzenia do obrotu oraz nakazu wycofania z obrotu materiału siewnego,
 • Wprowadza oraz przyjmuje dokumenty do Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Wojewódzkim Inspektoracie, zgodnie z obowiązujacą Instrukcją Kancelaryjną.

Warunki pracy:
 • Praca biurowo - terenowa, stopień natężenia pracy związany z sezonowością w rolnictwie, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • Częste wyjazdy w teren, prowadzenie samochodu służbowego osobowego kat.B - możliwy przewóz współpracowników,
 • Możliwy kontakt sporadyczny z pyłem organicznym pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • Kontakt z środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi,
 • Praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego, pobieranie, przenoszenie prób,
 • Praca na wysokości do 3 metrów przy pobieraniu prób,
 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych/ drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp., praca przy mikroskopie
 • Pomieszczenia biurowe zlokalizowane na II piętrze, brak windy,
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Brak podjazdów, brak miejsca parkingowego bezpośrednio obok budynku - miejsce parkingowe znajduje się w pobliżu budynku w którym jest siedziba Oddziału.

37-200 Przeworsk
ul. Piłsudskiego 2

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Znajomość przepisów ustawy o nasiennictwie,
 • Znajomość przepisów ustawy o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanmych,
 • Znajomość przepisów ustawy o środkach ochrony roślin,
 • Znajomość przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Prawo jazdy kat.B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopia prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 18.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

List motywacyjny i oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisne wlasnoręcznie.

Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, pod ogłoszeniem o naborze na ww. stanowisko pracy.

Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane.

Tylko osoby, które spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Oferty kandydatek/kandydatów którzy  nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu można je odebrać w urzędzie/ nie odsyłamy dokument

Do składnia dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony