Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.06.2023 02 czerwca 2023

Inspektor w Oddziale we Wrocławiu

Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121440 Data publikacji: 26 maja 2023 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Pomiary, badania, monitoring
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kontrole wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz wprowadzanie do obrotu i udostępnianie na rynku produktów nawozowych UE;
 • Pobiera próbki do badań laboratoryjnych: nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE wprowadzonych do obrotu i udostępnionych na rynku;
 • Prowadzi kontrole w zakresie występowania agrofagów kwarantannowych dla UE, agrofagów tymczasowo kwalifikujących się jako agrofagi kwarantannowe dla UE, agrofagów niekwarantannowych dotychczas niewystępujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla UE i innych agrofagów;
 • Prowadzi urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych (URPP), przyjmuje i rozpatruje wnioski oraz wydaje zawiadomienia o wpisie, aktualizacji i wykreśleniu;
 • Prowadzi kontrole urzędowe w celu weryfikacji zgodności z przepisami w obszarze środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin;
 • Pobiera próbki roślin, produktów roślinnych, przedmiotów i agrofagów do badań laboratoryjnych;
 • Prowadzi kontrole podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin i znakowania drewnianego materiału opakowaniowego;
 • Wydaje fitosanitarne świadectwa eksportowe i reeksportowe, świadectwa przedeksportowe, paszporty roślin i zaświadczenia fitosanitarne.

Warunki pracy:

 • Praca terenowo-biurowa;
 • Częste kontakty zewnętrzne;
 • Kontakt z czynnikami alergizującymi;
 • Możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin i nawozami;
 • Wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób;
 • Praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin;
 • Poruszanie się samochodem służbowym kat. B.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie branżowe;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw;
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Komunikatywność;
 • Niekonfliktowość;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe branżowe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Odporność na stres.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie - dostepny na stronie Urzędu w zakładce Formularze: http://piorin.gov.pl/ds-formularze/;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 06.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony