Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Inspektor w Oddziale we Wrocławiu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121427 Data publikacji: 26 maja 2023 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Pomiary, badania, monitoring
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kontrole wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz wprowadzanie do obrotu i udostępnianie na rynku produktów nawozowych UE;
 • Pobiera próbki do badań laboratoryjnych: nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE wprowadzonych do obrotu i udostępnionych na rynku;
 • Prowadzi kontrole wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin;
 • Prowadzi kontrole stosowania środków ochrony roślin w produkcji rolniczej i leśnictwie oraz na terenach pozarolniczych;
 • Pobiera próbki środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych;
 • Pobiera próbki roślin i gleby do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin;
 • Prowadzi monitoring zużycia środków ochrony roślin;
 • Przyjmuje i werifikuje wnioski o wpis, aktualizację danych i wykreślenie podmiotów z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oraz rejestru przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń.

Warunki pracy:

 • Praca terenowo-biurowa;
 • Częste kontakty zewnętrzne;
 • Kontakt z czynnikami alergizującymi;
 • Możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin i nawozami;
 • Wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób;
 • Praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin;
 • Poruszanie się samochodem służbowym kat. B.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie branżowe;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw;
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Komunikatywność;
 • Niekonfliktowość;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe branżowe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Odporność na stres.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie - dostepny na stronie Urzędu w zakładce Formularze: http://piorin.gov.pl/ds-formularze/;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 06.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony