Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Inspektor w Wydziale ds. Organizacji Badań i Administracji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 137933 Data publikacji: 21 maja 2024 Lokalizacja: Toruń - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Budownictwo i architektura: Projektowanie budynków, nadzór nad budową
Zarządzanie środowiskiem: Doradztwo, audyty, consulting, Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale ds. Organizacji Badań i Administracji w Centralnym Laboratorium GIORiN.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Organizuje procesy i prowadzi dokumentację związaną z zarządzaniem nieruchomościami, np.: robót budowlano-instalacyjnych, zakupu mediów, zakupu części wymiennych;
 • Organizuje serwis urządzeń i instalacji zgodnie z DTR;
 • Sprawuje nadzór nad robotami budowlano instalacyjnymi;
 • Zbiera założenia do projektowania inwestycji i remontów budowlanych;
 • Organizuje kontrole obiektów budowlanych, wynikających z prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska i przepisów ppoż.;
 • Opracowuje zakresy przedmiotów zamówień publicznych;
 • Przygotowuje dokumentację przetargową o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
 • Planuje i monitoruje koszty i wydatki;
 • Pełnieni funkcję administratora CRO. Prowadzenie kart urządzeń zawierających substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane;
 • Pełnieni funkcję koordynatora dostępności;
 • Organizuje i nadzoruje ochronę fizyczną i systemów sygnalizacji alarmów oraz CCTV;
 • Prowadzi optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości;

Warunki pracy:

  • Praca administracyjno-biurowa; 

  • Praca z wykorzystaniem systemu Windows i dedykowanych programów informatycznych;

  • Częste wyjazdy delegacyjne do jednostek GIORiN na terenie Polski;

  • Sporadycznie praca na wysokości (wchodzenie na dach budynku po drabinie zewnętrznej, chodzenie po rusztowaniach przy elewacji budynku);

  • Praca w zespole;

  •  Praca pod presją czasu;00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11 Toruń ul. Żwirki i Wigury 73

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego w nadzorze robót budowlanych;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • Umiejętność wykonania przedmiaru i kosztorysu robót budowlanych i instalacyjnych;
 • Umiejętności organizacyjne i negocjacyjne;
 • Znajomość Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż.;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.";
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania budynkami;
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i/lub elektrycznej i/lub sanitarnej;

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Termin składania dokumentów: 07.06.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.


Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do urzędu. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.


W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i  własnoręcznie podpisane oświadczenia.  


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem.


Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w niniejszym procesie rekrutacjach, prosimy  o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym.  


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych szczególnej kategorii, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w prowadzonym procesie rekrutacyjnym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II nr


11.”

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony