Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Kierownik Oddziału Centralnego Laboratorium w Pruszczu Gdańskim

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 127067 Data publikacji: 13 września 2023 Lokalizacja: Pruszcz Gdański - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kieruje pracą Oddziału Centralnego Laboratorium poprzez planowanie, organizowanie i nadzór merytoryczny i administracyjny w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki;
 • Prowadzi sprawy organizacyjne i administracyjne Oddziału, w tym związane z administrowaniem mieniem, realizacją usług i sprawowaniem kontroli nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa fitosanitarnego, przepisów BHP i ppoż;
 • Współpracuje z Centralnym Laboratorium w zakresie realizacji zakupów wyposażenia laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych, odczynników i akcesoriów laboratoryjnych oraz realizacji usług;
 • Współpracuje z klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi (np. z dostawcami, firmami serwisowymi itp.);
 • Sprawuje nadzór nad realizacją prowadzonych badań laboratoryjnych, oraz dokumentacją obowiązującą w OCL;
 • Sporządza informacje i sprawozdania z działalności laboratorium;
 • Opracowuje oraz na bieżąco aktualizuje szczegółowe sposoby funkcjonowania laboratorium i jego pracowników;
 • Sprawnie organizuje pracę własną i całego zespołu, ponadto wykonuje zadania związane z zarządzaniem zespołem wynikających z ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy oraz aktów wewnętrznych urzędu;
 • Sprawuje nadzór oraz pracą w Systemie LIMS oraz w EZD.

Warunki pracy:

 • Praca w laboratorium biologicznym;
 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka);
 • Praca pod presją czasu;
 • Praca w zespole oraz współpraca z innymi urzędami i instytucjami;
 • Kontakt z materiałem roślinnym oraz z odczynnikami chemicznymi.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze działalności diagnostycznej
  z czego minimum 1 rok w administracji publicznej;
 • Znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium biologicznym;
 • Znajomość zasad pracy z odczynnikami chemicznymi;
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office);
 • Umiejętność kierowania pracą zespołu, rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia;
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem i ochroną roślin, a także naturalnymi zasobami przyrodniczymi;
 • Znajomość języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym);
 • Znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium;
 • Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, sumienność, odpowiedzialność, uczciwość;
 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną roślin i nasiennictwem.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 25.09.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
 • Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu;
 • W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę stempla pocztowego;
 • Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane;
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia;
 • W ciągu jednego miesiąca od publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony