Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

Laborant w Oddziale Centralnego Laboratorium w Bydgoszczy

Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 76656 Data publikacji: 06 kwietnia 2021 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: laborant w Oddziale Centralnego Laboratorium w Bydgoszczy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonywanie oceny materiału siewnego w celu sprawdzenia jakości i zdrowotności
 • wysiew nasion materiału siewnego w celu oceny zdolności kiełkowania
 • przygotowywanie bibuły do wysiewu
 • przygotowywanie (naliczanie) nasion do wysiewu
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji badań
 • bieżące monitorowanie ważności wyników badań
 • obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego (sprawdzanie)
 • praca w zintegrowanym systemie informatycznym
 • utrzymywanie w czystości aparatury i sprzętu laboratoryjnego
 • współudział w utrzymaniu i doskonaleniu SZL

Warunki pracy:
  • praca w laboratorium biologicznym i chemicznym,
  • kontakt z materiałem roślinnym oraz z odczynnikami chemicznymi,
  • obsługa wyposażenia laboratoryjnego (suszarki, wagi, młynki, rejestratory temperatury),
  • praca administracyjno-biurowa (komputer, drukarka, kserokopiarka),
  • praca pod presją czasu,
  • praca w zespole.


Bydgoszcz
ul. Fordońska 80-94

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu nasiennictwa i ochrony roślin
 • znajomość języka angielskiego
 • zdolności analityczne i manualne
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe biologiczne, rolnicze lub pokrewne
 • Znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 16.04.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na    podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.

W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i  własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ciągu trzech miesięcy od publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni drogą pocztową lub e-mailem.

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w niniejszym procesie rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych szczególnej kategorii, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w prowadzonym procesie rekrutacyjnym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II nr 11.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony