Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Referent w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 42220 Data publikacji: 05 lutego 2019 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referent w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Nadzór i kontrola prowadzonego monitoringu występowania organizmów szkodliwych na terenie województwa łódzkiego,
 • Sporządzanie okresowych informacji i meldunków na temat występowania organizmów szkodliwych,
 • Nadzór nad rozmieszczeniem pułapek i tablic lepowych służących do odłowu szkodników,
 • Nadzór nad zamieszczaniem komunikatów sygnalizacyjnych,
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Warunki pracy:
 • Praca biurowa, wymagająca przemieszczania się między piętrami z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka),
 • Praca przy komputerze,
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • Praca samodzielna wymagająca wysokiej koncentracji.
 • Miejsce pracy – parter w budynku jednopiętrowym,
 • Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – brak podjazdu, brak windy, brak dostępu na piętro dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość ustawy z dnia 18.12.2003r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2138 ze zm.),
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Gotowość do ciągłego uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji,
 • Znajomość języka angielskiego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie ukończonych kursów, szkoleń.

Termin składania dokumentów: 15.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto : 2250,00 zł.
Oferty otrzymane po terminie lub nie zawierające wszystkich „niezbędnych dokumentów i oświadczeń” nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne, którzy- po analizie ofert- zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie czasu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 6339972 w.30.

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony