Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Specjalista w Biurze Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121558 Data publikacji: 29 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w opracowywaniu wytycznych w zakresie prowadzenia nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
 • Bierze udział w przygotowywaniu harmonogramu pobierania próbek do badań laboratoryjnych;
 • Opracowuje sprawozdania i analizy z zakresu wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin
 • Rozpatruje skargi i wnioski, wnoszone do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz przygotowuje projekty odpowiedzi;
 • Współpracuje z organami administracji krajowej, jednostkami naukowo – badawczymi;
 • Organizuje i prowadzi szkolenia dla pracowników wojewódzkich inspektoratów.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka);
 • Praca pod presją czasu;
 • Praca w zespole oraz współpraca z innymi urzędami i instytucjami;
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, biologiczne, chemiczne lub pokrewne;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Znajomość przepisów krajowych w obszarze wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office);
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w pracy związanej z nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin;
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 06.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
 • Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu;
 • W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej;
 • Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane;
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie;
 • Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia;
 • W ciągu jednego miesiąca od publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony