Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego

Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 111001 Data publikacji: 23 listopada 2022 Lokalizacja: Katowice - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Dział Nadzoru Nasiennego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Nadzoruje kontrole upraw wraz z pobieraniem prób, w tym kontrole zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810, w celu wyeliminowania upraw prowadzonych niezgodnie z przepisami ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych.
 • Nadzoruje pobieranie prób do oceny tożsamości i czystości odmianowej oraz współpracuje z COBORU w zakresie tej oceny w celu umożliwienia dokonania tej oceny przez COBORU i eliminacji na etapie wytwarzania i obrotu materiału siewnego nie spełniającego wymagań w tym zakresie.
 • Wypełnia i wydaje etykiety i zabezpieczenia urzędowe dla materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych w celu umożliwienia wprowadzenia do obrotu materiału siewnego oraz nadzoruje proces wydawania lub wypełniania etykiet urzędowych przez podmioty upoważnione w celu właściwego zaopatrywania materiału siewnego w etykiety.
 • Nadzoruje kontrole procesów wytwarzania i procesów technologicznych przerobu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, w tym odmian regionalnych i amatorskich oraz mieszanek materiału siewnego w celu wyeliminowania materiału niespełniającego wymagań.
 • Koordynuje pracę oddziałów w zakresie prowadzonych zadań w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie realizowanych zadań w celu rozstrzygnięcia sprawy.
 • Uczestniczy w kontrolach wewnętrznych w Oddziałach w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań przez oddziały.
 • Sporządza sprawozdania i informacje z zakresu prowadzonych zadań w celu ich wykorzystania przy sporządzaniu sprawozdań z działalności WIORiN.

40-172 Katowice ul. Grabowa 1A 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie.
 • Znajomość ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 • Znajomość ustawy o rolnictwie ekologicznym.
 • Znajomość rozporządzeń unijnych.
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Znajomość KPA.
 • Znajomość ustawy – Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Umiejętność współpracy i komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Umiejętności IT.
 • Organizacja pracy własnej.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Pozytywne podejście do klienta.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Język angielski poziom komunikatywny.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 03.12.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru będzie przekazywane przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w CV przez kandydatki/kandydatów
 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie 32 3512413

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony