Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Specjalista w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121396 Data publikacji: 25 maja 2023 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przygotowywanie zaświadczeń i decyzji administracyjnych w tym zakresie;
 • Prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony;
 • Prowadzenie wykazu decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących środków ochrony roślin;
 • Nadzór nad kontrolami w zakresie obrotu i stosowania środków ochrony roślin;
 • Prowadzenie spraw związanych z badaniem skuteczności działania środków ochrony roślin;
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących wycofania z obrotu środków ochrony roślin i wysokości opłat sankcyjnych;
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących zakazu wykonywania działalności w zakresie obrotu środków ochrony roślin;
 • Współudział w komisjach z udziałem przedstawicieli administracji samorządowej oraz służb zespolonych w trakcie rozpatrywania reklamacji związanych z magazynowaniem i stosowaniem środków ochrony roślin;
 • Nadzór nad systemem integrowanej produkcji roślin;
 • Udział w kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych WIORiN;
 • Udział w opracowywaniu okresowych sprawozdań do Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin, Wojewódzkiego Inspektora, administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego;
 • Kontrola ogłoszeń internetowych dotyczących sprzedaży środków ochrony roślin;
 • Prowadzenie spraw związanych z pobieraniem prób na pozostałości środków ochrony roślin – sporządzenie harmonogramu pobierania prób i nadzór nad ich pobieraniem;
 • Prowadzenie szkoleń dla jednostek organizacyjnych WIORiN.

Warunki pracy:

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na trzecim piętrze;
 • W budynku jest winda, podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 • Jest miejsce parkingowe dla osób ze specjalnymi potrzebami;
 • Praca biurowa i terenowa;
 • Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców i rolników;
 • Prowadzenie samochodu służbowego;
 • Występuje kontakt z nawozami i ze środkami ochrony roślin;
 • Praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym (pobieranie prób materiału roślinnego);
 • Obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z rolnictwem;
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin;
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu;
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie;
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami;
 • Znajomość Ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Word i Excel;
 • prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z rolnictwem;
 • Rzetelność i terminowość;
 • Rozwiązywanie problemów;
 • Otwatość na zmiany;
 • Profesjonalne podejście do klienta;
 • Radzenie sobie z presją;
 • Umiejętność współpracy.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu czynnego prawa jazdy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 08.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony