Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Specjalista w Wydziale Organizacyjno - Prawnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121632 Data publikacji: 31 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dba o prawidłowe funkcjonowanie Sekretariatu;
 • Odpowiada za obsługę kancelaryjną GIORiN : wprowadzanie korespondenci przychodzącej i wychodzącej, rozdział i dystrybucja wewnętrzna korespondencji, zamawianie przesyłek kurierskich, wysyłanie korespondencji;
 • Odbiera telefony, łączy rozmowy telefoniczne, wystawia delegacje krajowe;
 • Przygotowuje pisma, raporty i zestawienia na bieżące potrzeby GlORiN, opracowuje korespondencję w zakresie administracyjno-gospodarczym;
 • Dba o prawidłowy obieg informacji i dokumentów;
 • Prowadzi kalendarz spotkań Kierownictwa Głównego Inspektoratu;
 • Przygotowuje dokumentację i materiały na spotkania, pisma, prezentacje, zestawienia, raporty i analizy oraz archiwizuje dokumenty;
 • Wspiera Biuro Dyrektora Generalnego w realizacji jego zadań.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w godzinach pracy urzędu tj. od 8 - 16 w dni robocze;
 • Praca  przy monitorze ekranowym  powyżej 4 godzin dziennie;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego;
 • Praca w zespole;
 • Współpraca z pracownikami Inspekcji;
 • Współpraca z podwykonawcami i usługodawcami wspierającymi Inspekcję;
 • Wyjazdy służbowe;
 • Praca w zespole;
 • Duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle działań;
 • Praca pod presją czasu.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, urządzeń biurowych;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji i dobra organizacja pracy;
 • dokładność, staranność, zaangażowanie, dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 09.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.

W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i  własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem.

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w niniejszym procesie rekrutacjach, prosimy
o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych szczególnej kategorii, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w prowadzonym procesie rekrutacyjnym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II nr 11.”

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony