Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy asystent laboratorium ds. analiz wirusologicznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 50796 Data publikacji: 11 lipca 2019 Lokalizacja: Pruszcz Gdański - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy asystent laboratorium w Laboratorium Wojewódzkim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin i produktów roślinnych w celu wykrywania i identyfikacji wirusów;
 • Dokumentowanie wyników badań;
 • Obsługa sprzętu laboratoryjnego stosowanego podczas wykonywania badań laboratoryjnych oraz nadzorowanie sprzętu pod względem jego przydatności do badań ;
 • Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie;
 • Udział w procesie planowania badań w zakresie wirusologii;
 • Współpraca z innymi laboratoriami w zakresie badań wirusologicznych;
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz materiałów szkoleniowych;
 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin i produktów roślinnych w celu wykrywania i identyfikacji grzybów.

Warunki pracy:
 • Praca w siedzibie laboratorium.
 • Praca ze specjalistycznym wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym, w szczególności z użyciem mikroskopów.
 • Praca z odczynnikami chemicznymi.
 • Praca na wysokim parterze bez podjazdów dla wózków inwalidzkich.
 • W budynku brak windy osobowej.
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca w stresie.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze, biologiczne lub pokrewne.
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin.
 • Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 22.07.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2650,00 zł.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, CV, oświadczenie, klauzula informacyjna) muszą być własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki".
W okresie 10 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu http://piorin.gov.pl/gdansk zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk Pruszcz Gdański Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, Laboratorium Wojewódzkie w Pruszczu Gdańskim, ul. Zygmunta Wróblewskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony