Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.10.2021 22 października 2021

Starszy inspektor

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 84712 Data publikacji: 22 września 2021 Lokalizacja: Lublin - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP
Ryzyko: Zarządzanie bezpieczeństwem, ryzyko zawodowe

Opis stanowiska

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Samodzielne stanowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń a także udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 • Ustalanie wraz ze Społecznym Inspektorem Pracy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • Prowadzenie ewidencji okresowych badań lekarskich pracowników, przygotowywanie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp i p.poż
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnianych pracowników z zakresu bhp i p.poż
 • Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, użytkowaniem i konserwacją sprzętu gaśniczego
 • Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z zakładową organizacją związkową przy: a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy

Warunki pracy: Praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych. Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Na stanowisku występują wyjazdy służbowe, z uwagi na charakter zadań może wystąpić konieczność pracy poza godzinami pracy w związku z udziałem w kontrolach oraz oględzinami miejsc zdarzeń/wypadków. Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B. Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed monitorem ekranowym. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca z dokumentami.

20-447 Lublin ul. Diamentowa 6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp lub wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa
 • Znajomość ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu bhp i p.poż
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: 04.10.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane
 • Składane dokumenty (list motywacyjny, CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
 • Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy
 • Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony