Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

Starszy inspektor

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 114090 Data publikacji: 18 stycznia 2023 Lokalizacja: Koszalin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP

Opis stanowiska

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor stanowisko samodzielne.
Wymiar etatu: 0,2
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontroluje stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w siedzibie i oddziałach WIORiN w Koszalinie.
 • Szkoli pracowników WIORiN w Koszalinie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Pełni nadzór nad prawidłową organizacją stanowisk pracy w zakresie bhp i ppoż.
 • Prowadzi postępowania powypadkowe pracowników.
 • Opracowuje oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, aktualizuje instrukcje bhp.
 • Inicjuje działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach administrowanych przez WIORiN.
 • Prowadzi sprawy związane z odzieżą roboczą, ochronną, mundurami dla pracowników granicznych WIORiN oraz artykułami ppoż.
 • Współpracuje z medycyną pracy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 • Opiniuje wnioski pracowników dot. zwrotu za okulary do pracy przed monitorem komputera.

 

75-411 Koszalin ul. Partyzantów 7-9

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie techniczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie techniczne z zakresu bhp lub co najmniej 1 rok stażu pracy w przypadku osób posiadających wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
 • Ukończony kurs dla inspektorów ppoż.
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bhp.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, narzędzi biurowych i programów komputerowych MS Office.
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów: ogólnych bhp i ppoż, kodeksu pracy w zakresie bhp.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.
 • Kompetencje miękkie: Bardzo dobra organziacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, umiejętność planowania i inicjatywa w działaniu, umiejętność sporzadzania pism i stosowania prawa w praktyce, odpowiedzialność i wysoki poziom kultury osobistej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla służby bhp.
 • Kopie zaświadczenia o ukonczeniu kursu dla inspektorów ppoż.
 • Kopia lub oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 19.02.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony