Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Starszy inspektor ds. BHP

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 133798 Data publikacji: 15 lutego 2024 Lokalizacja: Koszalin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 0,2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w siedzibie i oddziałach WIORiN w Koszalinie;
 • Szkoli pracowników WIORiN w Koszalinie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • Pełni nadzór nad prawidłową organizacją stanowisk pracy w zakresie BHP i ppoż.;
 • Prowadzi postępowania powypadkowe pracowników;
 • Opracowuje oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, aktualizuje instrukcje BHP;
 • Inicjuje działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach administrowanych przez WIORiN;
 • Prowadzi sprawy związane z odzieżą roboczą, ochronną, mundurami dla pracowników granicznych WIORiN oraz artykułami ppoż.;
 • Współpracuje z medycyną pracy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników;
 • Opiniuje wnioski pracowników dot. zwrotu za okulary do pracy przed monitorem komputera.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych;
 • Sporadyczne wyjazdy służbowe z wykorzystaniem samochodu służbowego;
 • Kontrola warunków pracy w terenie odbywa się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych;
 • Praca powyżej 4 godzin dziennie przed monitorem ekranowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Siedziba Inspektoratu znajduje się na podwyższonym parterze budynku;
 • Do siedziby prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od przodu budynku po 6 stopniach schodów oraz wejście tylne od strony parkingu. Wejście tylne jest częściowo przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (opuszczana pochylnia);
 • Brak przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie techniczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie techniczne z zakresu BHP lub co najmniej 1 rok stażu pracy w przypadku osób posiadających wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP;
 • Ukończony kurs dla inspektorów ppoż.;
 • Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby BHP;
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, narzędzi biurowych i programów komputerowych MS Office;
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość przepisów: ogólnych BHP i ppoż, kodeksu pracy w zakresie BHP;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych;
 • Kompetencje miękkie: Bardzo dobra organziacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, umiejętność planowania i inicjatywa w działaniu, umiejętność sporzadzania pism i stosowania prawa w praktyce, odpowiedzialność i wysoki poziom kultury osobistej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla służby BHP;
 • Kopie zaświadczenia o ukonczeniu kursu dla inspektorów ppoż.;
 • Kopia lub oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 25.02.2024
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony