Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Starszy inspektor w Dziale Administracyjnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 77849 Data publikacji: 06 maja 2021 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP
Ryzyko: Ubezpieczenia, zabezpieczenia przed ryzykiem

Opis stanowiska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Dział Administracyjny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontroluje warunki pracy oraz prowadzi dokumentację w celu ustalenia stanu faktycznego i wydaje zalecenia pokontrolne. Opracowuje i aktualizuje dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w celu zmniejszenia wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników podczas wykonywania pracy. Przygotowuje wewnętrzne akty prawne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Prowadzi szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w celu dopuszczania nowozatrudnionych pracowników do wykonywania pracy. Prowadzi sprawy związane z okresowymi i kontrolnymi badaniami lekarskimi w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej,
 • Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy, sporządza, kompletuje, przechowuje dokumentację wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz w przypadku wypadków przy pracy i chorób zawodowych przesyła ją na wniosek poszkodowanego do ZUS w celu uzyskania przez pracownika świadczenia.
 • Koordynuje wszystkie przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Prowadzi ewidencję wydanej odzieży roboczej ochronnej dla pracowników oraz prowadzi ewidencję wydanego umundurowania dla pracowników Oddziałów Granicznych i WI w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy,
 • Dba o właściwą profilaktykę pracowników wynikającą ze wskazań oceny ryzyka zawodowego, orzeczeń lekarskich oraz właściwą organizacje badań lekarskich, w celu zapewnienia zabezpieczenia pracowników w odpowiednie środki profilaktyczne.

Warunki pracy:
Praca biurowa, możliwa praca w terenie, praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka). 

Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe-sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zwycięstwa 26B, 15-703 Białystok

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość przepisów prawnych i innych regulacji związanych z p. poż., bhp, OC i przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Komunikatywność,
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze p. poż i bhp,
 • Co najmniej 1 rok stażu pracy w prowadzeniu spraw obronnych i spraw związanych z obrona cywilną,
 • Uprawnienia inspektora ochrony p. poż.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 16.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 856521154

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony