Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Starszy laborant w Oddziale Centralnego Laboratorium

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 90926 Data publikacji: 14 stycznia 2022 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy laborant w Oddziale Centralnego Laboratorium w Bydgoszczy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu wykrywania i identyfikacji nicieni szkodliwych dla roślin,
 • współudział w pracach przygotowawczych próbek do badań,
 • współudział w utrzymaniu i doskonaleniu SZL w Oddziale Centralnego Laboratorium w celu utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO 17025,
 • praca w systemach informatycznych: ZSI, LIMS.

00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11
85-719 Bydgoszcz  ul. Fordońska 80-94

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie biologiczne, rolnicze lub pokrewne
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w laboratorium
 • Wiedza z zakresu nematologii,
 • Znajomość języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym),
 • Znajomość zasad pracy z odczynnikami chemicznymi,
 • Dokładność, staranność, zdolności manualne,
 • Umiejętność pracy w zespole; komunikatywność,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe biologiczne, rolnicze lub pokrewne
 • Wiedza z zakresu badań molekularnych,
 • Ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem i ochroną roślin, a także naturalnymi zasobami przyrodniczymi,
 • Znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie ww. dziedzinie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 28.01.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Inne informacje: W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na    podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony