Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 53964 Data publikacji: 11 września 2019 Lokalizacja: Koszalin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo

Opis stanowiska

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowywanie i przygotowywanie projektów decyzji dot. zwalczania organizmów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców
 • Nadzorowanie kontroli nad wykonywaniem zadań dot. zwalczania organizmów nie kwarantannowych
 • Nadzorowanie wykonywania obowiązku zwalczania organizmów szkodliwych
 • Opracowywanie i przygotowywanie sprawozdania i informacji z wykonania zadań w zakresie nadzoru fitosanitarnego.
 • Koordynowanie pracy w Zintegrowanym Systemie Informatycznym w Ochronie Roślin i Nasiennictwie.
 • Wydawanie paszportów roślin.
 • Koordynowanie działań w zakresie obserwacji i rejestracji organizmów nie kwarantannowych dla roślin ważnych gospodarczo.
 • Nadzorowanie kontroli nad zabiegami oczyszczania, odkażania i przerobu płodów rolnych oraz odkażania gleby, obiektów, przedmiotów i środków transportu.

Warunki pracy:
Samodzielność w realizacji zadań, konieczność ciągłego samokształcenia, praca biurowa; gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.

Ul. Partyzantów 7-9
75-411 Koszalin Koszalin ul. Partyzantów 7-9; 75-411 Koszalin

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rolnictwa
 • znajomość ustaw: o ochronie roślin, o nasiennictwie, o środkach ochrony roślin
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców
 • język angielski w stopniu zaawansowanym
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 23.09.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy jakąś inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o zasadach naboru są zamieszczone na stronie: http://piorin.gov.pl/zp-ogloszenia/zp-praca/

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych należy dołączyć do oferty pracy

OŚWIADCZENIE

Czy zgadzasz się na przetwarzanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Koszalinie z siedzibą przy ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin, Twoich danych osobowych w postaci danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników.

o TAK
o NIE
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie z siedzibą przy ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników.

Ponieważ dane szczególnych kategorii, w tym dotyczące zdrowia/inne chronione
są szczególnie, musimy prosić Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie dane, o których mowa wyżej

o NIE
o TAK, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane,
o których mowa wyżej, w tym dane szczególnych kategorii, w celu powyżej wskazanym*
* Dane szczególnych kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


..........................................................................................................
(data, podpis)

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony